Pages

Taharat HaMishpacha טהרת המשפחה FAMILY PURITY СемейныеОтношения

Search This Blog

Saturday, November 14, 2015

Mashpia & Mekabel with watch this : Rabbi Manis Friedman: http://www.youtube.com/playlist?list=PLSajHqqVuJGTcaMZLtrsg5pwke6Og7QVQ

Thursday, December 5, 2013

Ералаш - Давай поспорим!

 Законы семейной чистоты «таарат амишпаха» - это то, что способствует свежести отношений между мужем и женой. Человек, который очень любит, например: эклеры и объедается ими изо дня в день, в итоге доведет себя до состояния, когда он не сможет на них даже смотреть. Так же и семейные отношения. Когда на определенное время собственная жена становится запретной своему мужу – она делается желанной ему как в день свадьбы, даже несмотря на долгие годы, проведенные бок о бок. Не напрасно говорится «запретный плод сладок», счастлива та женщина, которая в глазах у своего мужа всегда остается любимой и желанной невестой (http://juhurvoimu.blogspot.com/2010/08/wwwjuhurocom.html)

A Deep Breath-Family Purity

Thursday, February 21, 2013

וואי איזה סיפור מדהים של רב מקובל !! Reincarnation Shar Yosef (Not for Beginners)1)Intro To Reincarnation Shar Yosef (Not for Beginners)-These are stories from the book called Shar Yosef. THIS NOT FOR BEGINNERS!2)Shar Yosef Rabbi Yosef Shani "Reincarnation Stories" (1st)-These are stories from the book called Shar Yosef. THIS NOT FOR BEGINNERS!3)Why do bad things happen to good people? Reincarnation 2nd story-These are stories from the book "Shar Yosef." This explains why sometimes people go through certain situations.4)I.R.S. Situation problem (Stories of Shar Yosef)-Here is another story from Shar Yosef. This time it has to do with a problem created in the person´s lifetime and not previous life.http://www.shaaryosef.com/index.php?n...via http://www.youtube.com/user/BringersOfTruth?feature=watchhttp://www.shaaryosef.com/index.php?newlang=english

וואי איזה סיפור מדהים של רב מקובל !!

Thursday, January 17, 2013

אישה אחת תמיד רבה עם בעלה.....אישה אחת תמיד רבה עם בעלה.... .. צעקות מריבות...אישה הזאת הלכה להרב ..ספרה לו שהיא תמיד רבה עם בעלה צועקות מריבות.. אמר לה אני יכתוב לך עכשיו סגולה.. ואת צריכה לשים תסגולה הזאת תמיד בפה רק ככה היא תפעל.. איך שבעלך נכנס לבית תשימי את הפתק בפה... ואז תראי איזה שלום בית יהיה לך... הרב נתן לה את הפתק... יום למחרת הבעל מגיע מעבודה אישה רצה שמה את בפתק בפה שלה בין השיניים... הבעל צועק "לא עשית כלום היום.. רק ישובת בבית.." עכשיו היא לא יכולה לדבר.. למה הפתק בין השיניים... ורק ככה הסגולה פועלת... שתקה לא ענתה לבעלה... עובר עוד יום.. הבעל צועק.. אישה שותקת בגלל הפתק... עד שבסוף הבעל? נהיה רגוע... שמח.. עוד בא לבקש ממנה סליחה!!! אישה הזאת הלכה לרב אמרה לו אין לך משוג איזה סגולה טובה הבאת לי... הרב לקח את הפתק עם "הסגולה" פתח אותו ויראה לה שאין בפתק הזה כלום.. לא שמות קודש.. ולא תפילה... אמר לה הרב תדעי לך!!! הסגולה ה-כ-י טובה לשלום בית... זאת ה-ש-ת-י-ק-ה!!

מוסר השכל... "סייג לחוכמה שתיקה..." לפעמים פוגעים בנו רבים איתנו... ה-כ-י טוב זה לשתוק.. לא להגיב... אם נוסיף מילים.. זה רק יוסיף דלק למדורה...


Wednesday, April 25, 2012

מעלת מצוות הנישואין והיחוד בבני הזוג בתורה וע"פ הקבלה?

http://doresh-tzion.co.il/QASearchResult.aspx
שאלה - 94700 
לכבוד הרב היקר בן ציון מוצפי שליט"א
מהי חשיבות ומעלת מצוות הנישואין והיחוד בבני הזוג
בתורה וע"פ הקבלה?
תודה לכבודו שמאיר עיננו ומחזקנו!
 
תשובה 
א. זו אחת השאלות העדינות והקשות ביותר, הן מצד המורכבות אשר בה, הן מצד הזהירות בדיון רגיש כזה, הן מצד מעלתה וקדושתה שאין שני לה, וכפי שהתבטא הגאון רבנו אברהם ישעיהו קרליץ זצ״ל ה״חזון איש״ מנהיג הציבור היהודי בארץ ישראל ״כמה נשגבה ונעלה היא הנישואין של בני הזוג, וכמה חבל שהדבר נמסר בידי ילדים קטנים״. כלומר שלא עולה בדעתם שיש בזה ענין רוחני נשגב . ואשתדל לפרש כוונת דבריו על פי דברי תורתינו הקדושה.

ב. ביהדות, בתורה, בהשקפה, בקבלה, ידוע ומפורסם שאין דבר נשגב ונעלה כנישואין, ואין שמחה בעולם כחופה, אין שמחה לפניו יתברך כאיש ואשה שנבראו בצלם אלקים שהם בקדושה ובטהרה חיים חיים של תורה, והטעם כי אין כאב בעולם ככאב של פרידה והתנתקות, כי לעומתו אין שמחה ואין גילה כהתחברות, והוא משום שהמחלוקת הראשונה בעולם היתה ביום שני בו נפרדו מים העליונים מהמים התחתונים, ואנחנו עם ישראל הופקדנו לחזור ולחברם כששניים חיים על פי התורה הקדושה בכל מגוון עניני החיים. ובפרט כאשר האשה היהודיה חוזרת ממקוה הטהרה.

ג. ולכן אמרו רבותינו בגמרא וקשה לזווגם כקריעת ים סוף. כי ים סוף היה מים והיו באחדות והוצרכו להקרע ולהחתך לשנים לפחות כדי שישראל יעברו בתוכם. וידוע הוא שאין דבר מחובר לאחד כמו המים, גם השפע היורד מלמעלה נמשל למים והוא נרמז בגשם היורד על הארץ ומרווה אותה וגורם לה להוליד פירות ולהצמיחם.

ד. גדולה היא שמחת הנישואין ומציאת זיווג כאן בעולם הזה, ומצוות היחוד של בני הזוג, ושבעתיים בעולם הבא, ואשרי העושה מעשיו לשם שמים והנושא אשה לשם שמים, היינו לקיים מצות בוראם יכוונו שניהם וגם לגרום בעולמות העליונים חיבור ושמחה שלימה, עד שרבותינו כינו את ענין נשגב זה בתואר שהשמחה במעונו, כי רקיע יש ושמו מעון ושם שורה שמחה גדולה כשזוג חי לשם שמים ועל פי ההלכה. וכל כך עצומה היא עד שאמרו מעבירים את המת מלפני הכלה, היינו שמחת חתן וכלה וחיי זוג עדיפים על הטיפול וקבורת המת, כי עם של חיים אנחנו.

ה. ולא יאמרו מי שכבר נישאו לפני עשרות שנים חבל שלא ידענו זאת לפני כן , כי לא סיפרו לנו על כך, כי באמת כל יום חדש בחיי האדם ובניהול הבית היהודי בקדושה הוא חופה חדשה, כי כל יום אנחנו נעשים בריה חדשה, ובכוחינו הרוחני לחדש את נשמותינו ולהתחיל הכל מחדש. וכמה הזהירו אותנו רבותינו ז״ל על שלום בית ועל הזהירות של בני הזוג האחד בכבוד זולתו, והכל מצד קדושת חיי בני הזוג, ולחיות בכל דבר על פי ההלכה המוסר והצניעות.

ו. בזוהר ובקבלה יש מקום נכבד ועצום לענין נורא ונשגב זה, ואם כי אין לי יד בסודות אלה, אך דבר אחד אומר מה שמצאתי בדברי רבנו האריז״ל והוא שכל ירידת השפע, החיים הרוחניים, החכמה הבינה והדעת, הבנים, הפרנסה, הבריאות, וכולל קיום העולמות העליונים תלוי בנו ובענין רגיש זה, וכך גזרה חכמתו יתברך שכל אלפי ורבי רבבות העולמות העליונים יהיו תלויים בנו ובהתנהגותינו הקדושה והטהורה, כי עלינו לדעת כלל ברזל הוא שאין לך כל דבר ואפילו הפעוט ביותר שנעשה פיסית כאן שאינו פועל למעלה, והוא כי האדם אינו גופני ופיסי בלבד, אלא בעיקר רוחני ופנימי בעל נשמה טהורה, שהיא חלק אלוה ממעל אצולה מתחת כסא הכבוד, ובה יש ניצוץ אלהי עליון, וכששניים מוצאים איש את רעותו דע ששתי חצאי הנשמות נפגשו, וכשהם חיים יחד בהרמוניה ובכבוד הדדי, נשמותיהן מתחברות לאחת, ואין להשם יתברך ולכל העולמות שמחה וסיפוק גדולים מכך. וכבר כתב הרמב״ן ב״דעת הקדושה״ כמה נשגב ענין זה של בני זוג שכל מעשיהם לשם שמים, ובדבר זה נבחן האדם אם אדם הוא או חלילה לא. כי בזה תלויים חיבור הנשמות והעולמות וכולל יחוד שמות הקודש.

ז. בנוסף לכך כתב המקובל רבנו משה גלאנטי ז"ל בן דורם של מרן הבית יוסף ורבנו האריז"ל כי בכל ענין וענין גם עקרה, גם המניקת, גם ההרה, גם המבוגרת, יולדות נשמות בגן עדן, ולכל זוג בעלותם למעלה ימצאו מיליונים של צאצאים והם נקראים בנים שלהם לכל דבר וענין, ומזרזים את הגאולה, וראה מה כתב רבנו הגדול הרב משה בן נחמני הרמב"ן ז"ל, בתורת האדם שער הגמול, פניהם של צדיקים לעתיד לבא יהיו דומים לחמה ללבנה לרקיע לכוכבים לברקים לשושנים ולמנורות של בית המקדש. ורבי יהודה הלוי בספר הכוזרי כתב מאמר ד, כשהאדם יתנהג באופן רוחני ופנימי בכל ענין ידבק במיני המלאכים ותכנס בו רוח אחרת. ובספר העקידה שער ט"ו כתב על מה שנאמר על שאול המלך אחרי שדוד המלך הרג את גלית מיהו האיש הזה ? ומה מקום לשאלה זו הרי לפני דקות אחדות הוא בעצמו שלחו להרוג את הפלשתי ? אלא כשדוד עשה פעולה של מסירות והתעלות השתנו פניו ולא הכירו מרוב האור שהאיר על פניו. וכך האדם השלם בפעלו הרוחני המסור יקבל צלם אלקים נעלה.

ח. גדולה מזו כתב הזוהר הקדוש שכל השפע ואפילו התמידי והקבוע לא ירד לעולם אלא כאשר יבוא מרום המעלות מאוצרו של הבורא יתברך, ומשם לא ירד אלא אם יתחברו יחד העולמות, ואם לא יתחבר אפילו פרט אחד הכל נעצר חלילה, ושם לא יתכן שיתחברו אלא אם מתחברים כאן למטה , נמצא גם הרוחניות תלויה בקידוש הגשמיות כי זו תכלית הבריאה לעשות מחומר צורה, ומגשמי רוחני, ודי בהערה זו לחכם ומבין מדעתו, כי לא נוכל להרחיב יותר בכך. וראה דוגמא מתפילין וספר תורה הנכתבים על קלף העשוי מעור בהמה ומתקדשים באופן נפלא.

ט. נמצאת למד מכך כי עיקר האדם זו נשמתו, ובהתחבר ובהתייחד שני בני זוג בקדושה, גורמים חיבור הנשמות, ובחיבור הנשמות נגרם חיבור העולמות וכפי שלימדנו רבנו האריז"ל זיע"א ששם ההוי"ה הכללי המחיה את העולמות יורד מלמעלה ואותיות י ואות ו יורדים אל האיש, ושתי אותיות ה' ה' משם הוי"ה יורדים אליה, ומתחבר שם הוי"ה באמצעות שניהם ונעשית ברכה עצומה בעולמות כולם, בנוסף נעשית פעולה כללית נפלאה, והיא כי גם באיש ישנם החסדים והם סתומים ואינם פועלים, ובאשה יש גבורות והם יכולות לעורר מצב לא טוב בעולם, וכששניהם בקדושה ובטהרה על פי ההלכה גורמים מיתוק גדול ונפלא ומסירים מידת הדין מעל העולם וממתקים את הגבורות והופכים אותם לחסדים.

י. כתבתי מה שהיה אפשר, ורמזתי מה שניתן לחשוף בבמה זו, והמבין יבין והמשכיל יתבונן ויעמיק וידע כי העולם אינו כל כך גשמי וחומרי כפי שהיה נראה לכאורה, ויש גם בדברים הללו שנראים חלילה של חול, וכל הנלווה לכך גם הוא קודש עבודת השם נשגבה וקיום העולמות, ואם הצלחתי בכך על ידי השואל שזכה שעל ידו יתגלגל דבר זה והועלתי במשהו לחשוב קצת יותר בכיוון חיובי ורוחני והיה זה שכרי. ויהי רצון שיהיו כל מעשינו לשם שמים.

בהזדמנות זאת אברך את כל המשתתפים על החיזוק שכולנו זוכים אליו על ידכם, ויהי רצון שתמצאו ברכה בעמלכם. תודה גם לעוסקים במלאכת הקודש בהתנדבות באתר קדוש זה.

Wednesday, February 29, 2012

Секреты счастливого брака или несколько слов о необходимости ремонта мостов


http://toldot.ru/tora/articles/articles_10900.html
Удалить
Есть одна известная притча, способная метафорически охарактеризовать отношение к браку в современном обществе. Между двумя городами был деревянный мост. Со временем он обветшал, некоторые доски прогнили и обвалились. При переходе через мост многие путники проваливались, некоторые даже погибали.
Естественно, эта проблема очень беспокоила местных жителей. Наконец, главы города собрались на совет, чтобы обсудить, что делать, и принять мудрое решение. И они придумали! Было решено прямо под мостом построить кладбище, где тихо и незаметно устраивать погибших на вечный покой, чтобы народ не расстраивался, наблюдая многочисленные похоронные процессии. А о ремонте моста почему-то никто и не вспомнил.
Мы похожи на глав этого города. Есть два города: мужчина и женщина. Тысячи лет между ними существовал «мост» еврейской традиции, который делал их единым «мегаполисом». Их объединяли в единое целое понятия «еврейский муж», «еврейская мама», «еврейская семья», важность которых была очевидна. В последние годы этот «мост» обветшал, и еврейские семьи стали гибнуть. Вместо того чтобы восстанавливать значимость основополагающих понятий: изучать подход Торы к понятию «семья», стараться обнаружить настоящую суть словосочетания «еврейский дом» — системы, работающей в сотни раз дольше и удачнее всех современных психологических систем, мы строим «кладбище». Приходим к выводу, что просто не надо жениться, чтобы потом не расстраиваться!
Но не помогает! Даже не очень длительные связи вселяют надежду, что в этот раз «будем жить долго и счастливо». Разрыв даже не зарегистрированных в ЗАГСе отношений приносит боль.....
29.02.2012 | 13:03

Удалить
Бен Иш Хай рассказывал об одном арабе, который жил со своей семьей в пустыне. Он родился и вырос среди песков, камней, верблюдов и овец, ничего другого никогда не видел, да и не мечтал ни о чем другом.
Однажды араб нашел клад древних королей — огромный сундук с сокровищами. В нем оказались совершенно необычные странные вещи. Как их использовать, было непонятно. Устроили семейный совет.
Араб достал из сундука круглую сверкающую штуку с острыми краями, отдаленно напоминающую шапку, и показал жене.
— Я поняла, — сказала женщина. — Ее надо привязать на голову лошади, чтобы мухи не мешали!
Следующей из сундука была извлечена большая тряпка. С одной стороны — ткань, с другой — почему-то мех и веревочки.
— Знаю! — кричит жена. Это попона. Она прекрасно защитит корову от слепней.
Затем араб вытащил маленькие блестящие стаканчики.
— Ой, сколько же надо выпить таких, чтобы напиться? — удивилась его жена.
Но араб не растерялся.
— Я знаю, зачем они нужны. Это кормушки для цыплят, чтобы они не дрались у общего корытца. Теперь каждый получит свою индивидуальную порцию.
И вот редкие путники, проезжавшие по пустыне, могли наблюдать, как солнечный луч отражается в великолепном бриллианте короны, одетой на голову лошади, и переливаются соболя мантии, наброшенной на спину корове…
Однажды по пустыне проезжал царский советник. Он был огорошен увиденным, и, явившись во дворец, немедленно доложил царю о богатствах, которыми обладает араб, сам того не ведая. Было решено выкупить бесценные вещи.
Араб был безмерно удивлен, услышав царское предложение:
— Зачем царю мои находки, ведь он не занимается сельским хозяйством?
Советник ответил:
— Какая тебе разница? Но если хочешь посмотреть, зачем все это нужно царю, поедем со мной.
Араб был приглашен во дворец. В тронном зале он увидел царя, восседавшего на троне в великолепной мантии. Его голову украшала сверкающая корона. Вышколенные лакеи подавали старинное вино, разлитое в драгоценные серебряные бокалы.
Араб чуть не умер от стыда. Как он мог настолько глупо использовать такое великое богатство?!
Современные евреи немного похожи на этого араба. Нашему народу досталось великое сокровище — Тора. Ее даровал нам сам Всевышний. Но мы, живя в пустыне нееврейских представлений о жизни, не знаем, как правильно использовать этот драгоценный дар. Наша темнота и необразованность в сфере еврейской традиции сильнее всего отражаются в семейных отношениях.

Wednesday, February 15, 2012

сад мира -только для мужчин

жчин жчи

Do Soul-Mates exist?


Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita

Translation by: Aaron Hai י(עברית בסוף)י
http://jewishteachings.blogspot.com/2010/06/do-soul-mates-exist-by-hakham-mutzafi.html

Is it possible that one may have MISSED their SOULMATE?

Answer: We are ALL REINCARNATED SOULS and we don't have our CORRECT (R◕‿◕T) PARTNERS.

When the Talmud speaks of: "Bat P'loni..."
40 days before the formation of an embryo, a heavenly voice goes out and ANNOUNCES:
This person's daughter is for that person's son ☜☞ it is speaking of "NEW SOULS."

From the period of the Arizal, around 450 years ago, no SPOUSE is PREDESTINED/PRE-ANNOUNCED from HEAVEN.
For we are ALL REINCARNATED [as result of sin], therefore we now have SUBSTITUTES. -Shaar HaGilgulim, Hakdamah 20
Similar to two GOOD NEIGHBORS, two COLLEAGUES, or even two ACQUAINTANCES with HARMONY between them, all the more so for a jew who marries a woman L'Shem Shamayim [for the sake of heaven], by honoring and loving her even more than himself.

About the Holy AriZal, the Hida wrote:
"Who ascended to heaven, or had revelations of Eliyahu zakhur latov regularly, after our teacher [Rabeinu] HaAri, to make compromises in matters that stand at the height of the world, and tikun in the Names and upper spheres...?"
-Moreh B'Etzba, Helek Tziporen Shamir, siman 10, ot 95
"Zivug Sheni/Secondary Matches"
In other words those of us who are REINCARNATED and have RETURNED to FIX our ACTIONS, have NO HEAVENLY ANNOUNCEMENT UPON THEM.

Therefore, from the teachings of the ARIZAL:
it is therefore DERIVED that (from one's BIRTH)...
"NO ONE MARRIES their (TRUE) Zivug/spiritually-rooted-SOULMATES."

Nowadays it all DEPENDS on ONE'S ACTIONS/DEEDS [L'fi Ma'asav]. -Sota 2a
Meaning that if his deeds are meritorious, then he is given a better Zivug, as Rashi comments: מזווגין אשה לפי מעשיו: צנועה לצדיק ופרוצה לרשע
According to one's deeds: "A modest woman (is matched) to the Tzadik [righteous] and an immodest one to the Rasha [wicked]."

"TRUE SOUL MATES" - THINK & ACT the same... כי "בת זוג אמיתית" - היא ממש תאומה שלו, חושבת ומבצעת כמוהו ללא חילוקי דעות אפילו קלים

For a "TRUE SOUL MATE" - is actually his TWIN, as she THINKS and ACTS just like him, without even the 'slightest' difference in opinions. In these LATER GENERATIONS, both the RAMAK & the ARIZAL wrote: that through ONE'S GOOD ACTIONS and PRAYERS a PERSON can MERIT a SUITABLE PARTNER (Zivug Hagoon).

Zohar Prologue, B'reishith:
Every SOUL CHOOSES the LOOK, FORM and SIZE of it's BODY for reasons only known to it.
הזוהר בהקדמת בראשית כותב: שכל נשמה בוחרת לה את המראה, הצורה והמידה של הגוף מסיבות הידועות לה
In Zohar Lekh Lekha, Rashbi also wrote: That the SOUL CHOOSES it's LOOK and FORM, as well as it's PLACE and FAMILY.
בזוהר לך לך כתב: שהנשמה בוחרת את מראיה צורתה, מקומה ומשפחתה
_______
"Nishmatin Had'tin" ~ New Souls
According to Zohar Pekudei [Parashat HaHeikhalot], there are SEVEN CHAMBERS in heaven.
In the FIFTH CHAMBER, which is called "Heikhal HaAhavah" [Ahavah = Love], there reside the most elevated souls
[Nishmatin Ila'een] - these are 'NEW SOULS.' And since the DESTRUCTION OF THE TEMPLE [almost] no other souls came out of there. However, when the Moshiah will arrive, all of these 'lofty' souls will be released into the world. -Zohar 253a

*Note: another reason these souls have not yet been released, is for only 'TRUE SOULMATES' have the ability to release them
[through being together on Leil Shabbat (Sabbath eve)]. Based on Shaar Maamarei Rashbi LeRabeinu HaArizal, 253a...
as well as Otzrot Hayim (Shaar HaNekudim) LeHarav Hayim Vital ztz"l, a.k.a. "HaMaharhu"
Opposites: Adam & Hava [eve] Nivr'u [were created] "Ahor B'Ahor" [back 2 back] Vay'vieha El HaAdam...
Identicals: Then, Hashem 'brought her to man' = "Panim Bepanim" [face 2 face], in order to draw down NEW SOULS.
_______
Regarding WOMEN:
a woman has a SOUL which she RECEIVED from her ORIGINAL SPOUSE before she ENTERED into the WORLD.
And this original half-soul which was given to her father remains with her in "depository" until she marries.

"Ruha D'Shadei B'gavah" [the spirit he throws into her]...

And HaRav Hayim Yosef David Azulai [HaHida ztz"l] explains, based on the verse in Leviticus 21:2 [Parashat Emor]:
"except for his "Sh'eiro" relative [lit. remainder/left over part] who is "CLOSE" to him..."

He asks: why did the Torah describe the Cohen's wife as his "left over part" and not spouse, wife, beloved etc.?!
And he explains, that when a man marries a woman and says:
"Harei At Mekudeshet Li B'Tabaat Zo" [you are hereby sanctified to me with this ring]. He gives her a "PART" of his soul, "near/around her," this is the aspect of the VESSEL/SURROUNDING LIGHT.. And so we find that she is the "CLOSEST" to him.
And the final process is completed at the end of their unification, the aspect of - INNER LIGHT.

And it's no wonder our sages said [Berakhot 24a]: "To the contrary! One's wife is like one's own body."

sources to his words: Zohar, Saba DeMishpatim daf 103 - Etz Hayim, shaar 20 ch. 9 as well as shaar 39 ch. 7-8
_______
And see there in the Zohar Shelah Lekha (p.163), that the spouses meet "up-above" after they pass away...
And there are special chambers in heaven and everyday, three times a day do all the husbands meet with their wives. At the head of these chambers reside Moshe Rabeinu & Yosef HaTzadiq, and every night they reveal NEW LIGHTS and the WONDROUS PLEASURES that were revealed to them by our blessed Creator may his name be. And all are happy with a joy that never existed before, as they learn from the mouths of their husbands, the reasonings and new explanations of which they had never known before.
_______
The GROOM & the BRIDE both become "ONE SOUL"
Why is MARRIAGE so IMPORTANT in Judaism, and why is it's VALUE of JOY so GREAT, that it is also likened to the FUTURE?
as written: [Isaiah 62:5] "just like the rejoicing of a bridegroom over a bride shall your G-d rejoice over you."
The Hatam Sofer wrote: [end of commentary to Gitin] that through MARRIAGE, the GROOM & the BRIDE both become "ONE SOUL" - UNITED. And there's NO JOY like ''Ahdut'' [UNITY]... And there's also a great SECRET which is that they become ONE [soul] both in this WORLD and in the WORLD ABOVE. ~Hakham Ben-Tzion M-u-t-z-a-f-i

And the Rebbe Maharash [Lubavitch] adds: but rather on the subject of P-R-A-I-S-E:
that just as they were CREATED [Bara] down BELOW - Groom & Bride - so does their example exist UP ABOVE.
As written: [Ketuvot 8a] 'Asher Bara' Who 'CREATED' happiness... Who makes the Hatan [groom] rejoice with the Kallah [bride]."
_______
The father of the Kallah [bride], more than anyone - sees to it that he marries his daughter off to another man. Since he can judge whether he will be "connected with her emotionally" or not, as the commentators explained in Ketuvot 46b on the verse: (Devarim 22:16) "I gave my daughter to this man as a wife..." Also that "her actions [emotions] belong to her father."
And the Zohar wrote: Abba Y'sad B'ratha [the daughter is sourced in her father]. -Zohar Pinhas 258a - Tikunei HaZohar 69 106a
_______
RABEINU TAM (cited by the TOSFOT SHANTZ in Sotah 2a) explains that "Zivug Sheni" refers to a widow or widower.
However, there are times when a woman loses her husband because of the merit of another person who deserved her as his wife. In order for the Zivug Sheni to occur, Hashem must take the life of one of the spouses in the Zivug Rishon.

So according to the Mekubalim: "Zivug Sheni" does not refer to a second marriage, rather it means "a second matching."
Hashem determines -- before a person is born -- who will be the best match for the person.
(If one of them is a Tzadiq (righteous) and the other a Rasha (wicked), the Tzadiq can influence the Rasha).
However, he receives that match only if he deserves it because of his Ma'asim Tovim (good deeds).
If he does not merit to receive his intended match, he ends up with another woman.
And this is what the Gemara calls "Zivug Sheni" (a "secondary" match in place of the primary one).
(HAGAHAH in BE'ER SHEVA; YA'ABETZ; see also TASHBETZ 2a. See also Sotah 2a).
_______
PRAYER:
When REQUESTING a SPOUSE, one SHOULD NOT request from one's SOUL-ROOT,
for we are all REINCARNATED SOULS and we are ONLY MATCHED-UP based on our ACTIONS.
However, one should request/say by the opening of the Ark of the Torah or before ending the Amidah:
"ותזמין לי ברוב ובנחת זיווג הגון" And make available for me in all and in grace a NOBLE PARTNER.

R' Yitzhak Even Giat wrote: (1,000 yrs. ago) I found a Midrash - that the Holy One BB"H, FLIES throughout 18,000 worlds at night. And in the last THREE HOURS before dawn, he FLIES throughout this world.
{And this is the most AUSPICIOUS TIME to make any requests}.
_______
Our Sages said: Hut Darga U'Nesiv It'tha... "DESCEND A LEVEL and MARRY A WOMAN." -Yevamot 63a

In other words: "HALF of choosing a SPOUSE" is in the HANDS of each and every PERSON.
And Rava taught: Until 20, Hashem awaits the day that a man will marry. -Kidushin 29b
Therefore, one must put in their maximum EFFORT, to GIVE-IN and to SERIOUSLY MAKE that DECISION.

Also R' Moshe Hayim Luzzato wrote in Mesilat Yesharim ch. 23:
whomever does not put in their EFFORT, is actually 'not' SECURE with the Holy One Bb"h - but rather LAZY.

And when Rav Hamnuna told Rav Huna that he was not wearing his Sudra [turban] because he was not yet married,
he TURNED HIS BACK on him and told him: "do not see me again - until you get married!" -Kidushin 29b
_______
Read up in SHEVET MUSSAR ch. 51,6 [also, see index for Geulah]
In the Geulah (final redemption) everyone will be HEALED, receive SALVATION and BE MARRIED TO A WOMAN.
As written: (Yeshayahu 35:6) the recompense of God shall come and salvate you.
עיין בשבט מוסר פרק נא,ו: שבגאולה כולם יתרפאו, יוושעו ויישאו אשה - שנאמר: (ישעיהו לה,ד) יָבוֹא גְּמוּל אֱלקים הוּא יָבוֹא וְישַׁעֲכֶם
MICROBIOGRAPHY: Shevet Mussar was written by R' Eliyahu ben Avraham Shlomoh HaCohen Itamari of Izmir (Turkey) 1650-1729.
_______
Tikun/Fixing
I heard them say in the name of the MEKUBALIM: that in their PREVIOUS GILGUL, there were those who were accustomed to DELAYING and SEPARATING couples from MARRYING - and now they themselves are DELAYED etc..
So now it is to their BENEFIT that they shall act [generously] by AIDING couples on the EVE of their WEDDINGS. ~R' Mutzafi Shlita
_______
It is more 'proper' to make the Huppah and Kidushin [wedding ceremony] in the "DAY" and 'not' at NIGHT...

This is do to the fact that a "KINYAN" [i.e. an acquisition or a vow] should not 'INITIALLY' [LeKhat'hilla] be made at night.
And know this, that approx. 300 years ago in Yerushalayim - "never would they perform a Huppah ceremony at night."

*see: Shut [responsa] Peri ha-Adamah on Maimonides [R' Rephael Meyuhass ben Samuel, Yerushalayim (1705-1771)] volume 4, page 22, amud gimel - as well as: Shut Bet David [R' Ze'ev Wolf Leiter, Zalotzitz (1892-1974) Galicia and USA, Av Beit Din of Pittsburg] Orah Hayim, siman 285.
_______
The Bride takes the JUDGEMENTS and SWEETENS them
According to Qaballah, the RAMAK wrote: that the Groom wears WHITE, while the Bride wears RED. And this custom was in the eastern countries, which is how they would dress. And these practices have great secrets in the Zohar - whereby the Bride
takes the JUDGEMENTS and SWEETENS them [for the same reason women grow their hair long].
As for modesty (since the Rambam forbids red), only at the time of the HUPPAH in honor of the joyous occasion.
The custom to wear RED has been "discontinued" nowadays and one should not act differently than others,
like the poskim wrote: that the breaking of the GLASS CUP is in place of the ASHES.
_______
PARENTS bless their CHILDREN" before entering the HUPPAH
Tanya Rabati Kadmon [91] wrote: "PARENTS bless their CHILDREN" before entering the HUPPAH (canopy) [not vice versa].
It's PROOF is [Pirkei D'Rabbe Eliezer, ch.16]: like the "Hazzan" [cantor] who stands to bless the "BRIDE" at her Huppah. And the Hatam Sofer wrote the same in Haye Sarah, on the verse: [Gen. 24:60] And they blessed Rebecca and said to her...
"Our sister, may 'you' become thousands of myriads, and may 'your' seed inherit the cities of their enemies."
_______
ATONEMENT for one's SINS:
It is also well known (Yevamot 63b), that on the WEDDING DAY BOTH the MAN & the WOMAN
have their SINS FORGIVEN ['Mitpakekin' - all his sins get CORKED/PLUGGED UP and don't prosecute against him].
And so it is ['Gezerah Shavah'] if one RETURNS to their EX-SPOUSE they are forgiven as well.
_______
Why is it that the Groom SWEARS on the KETUBAH?
A Minhag [custom] which has been practiced for nearly 1,000 years amongst all the great sephardic Rabbis in their countries.
[as mentioned in the Bet Yosef Even HaEzer 1 - and Shulhan Arukh E.H. 1:11 - and Shut Maharam (R' Moshe) Alshikh siman 78]
And HaRav Hayim Palaggi in Hayim VeShalom v.1 siman 6 wrote...
that the main reason it was instituted was in order that "he should not marry another woman upon his wife."
And HaRav Minhat Hag wrote: A Rabbi that does not do so - we releive him of his priesthood [his status as Rabbi].
And the same was taught to us by HaRav Ben Tzion Abba Shaul ztz"l
_______
Banim She'Einan M'huganim:
One may NOT marry a woman for the sake of MONEY as mentioned in: (Shulhan Arukh, Even HaEzer 1)
One who does this is referred to as Noseh Isha L'shem Mamon ("one who marries for money").
Kiddushin 70a teaches: Rabba bar Rav Adda said: "Whoever marries a woman for her money will end up with contemptible children." Rather, the son-in-law should receive gratefully whatever his in-laws are willing to give and by following such a path, he will surely succeed.

On the other hand, R' Yohanan taught: one who wants to get rich should cling to the seed of Aharon - for the Kehunah [Priesthood] makes one rich! And Rav Papa said: Had I not married a Bat Kohen, I would not have become rich!! [but this refers only to a Torah Scholar, yet one who isn't, will experience sorrow... Because when a Talmid Hakham marries a Bat Cohen [daughter of a Cohen], he is destined to become wealthy [for he "glorifies" the Kehuna] - but if he is an Am HaAretz [ignoramus] he gets punished - for he "shamed" the seed of Aharon. -Pesahim 49a

And the Shulhan Arukh Even Ha-Ezer 2:8 rules:
An am ha'aretz should not marry a COHENET. And if he marries one, their pairing will not develop well (Pesahim 49a)
because she will die or it (meaning the child) will die from the pregnancy or problems will come between them.
But a scholar that marries a COHENET, this is pleasant and praising of Torah.

But as Hakham Ovadia Yosef shlita writes:
"And the main "Ikar" is that any man who is a Ben-Torah, guards the Mitzvoth and sets aside time for Torah study - should ALIGN HIS HEART TRUSTFULLY IN HASHEM - that he will not see any sorrows... :) -Yehaveh Da'at v. 5, sign 61

======
Ashkenazim make the Huppah under the stars - Sepharadim don't... אשכנזים עושים חופה מתחת לכוכבים - אבל לא כך אצל הספרדים

Veha'Tanya - we learnt: that Rav would give lashes [malkoot] to one who does Kidushin in the market (in public). -Yevamot 52a
Rashi explains: in the market - even with money, as this is a "cheap and licentious" custom...
And this is why the custom of the Sepharadim is to make the Huppah canopy "indoors" - as written: (Yeshayahu 4:5) for [in the future], 
in addition to every honor, there will be a Huppah [from the root "Hofeh" meaning a shelter/covered place]. 

But the custom of the Ashkenazim is to make the Huppah under the stars, as the Maharil wrote: and this is a segulah/blessing that they should be "as numerous as the stars" - as written: (Genesis 15:5) And He took him "outside," and He said, 
"Please look heavenward and count the stars, if you are able to count them." And He said to him, "So will be your seed."
And the Poskim wrote: that a Sepharadi who is mekadesh [sanctifies/betrothes] a woman "outdoors" trangresses the prohibition of "Preetzut" [licentiousness].
והתניא, לוקה מכת מרדות מדרבנן: דרב מנגיד [רב היה נותן מלקות] מאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בשוקא..." ~יבמות נב,א"
וכתב רש"י: ואמאן [מי] דמקדש [שמקדש] בשוקא [בשוק/בחוץ] - אפילו בכספא, דמנהג "זילות ופריצות" היא

וזה הטעם שהספרדים נהגו לקדש "בתוך הבית ולא בחוץ" - שנאמר: (ישעיהו ד,ה) כי על כל כבוד חופה [מלשון חופֶּה ומכסה]. אבל מנהג האשכנזים לערוך חופה מתחת לכוכבים שכתב המהרי"ל: וזו סגולה/ברכה שירבו ככוכבים, שנאמר: (בראשית טו,ה) וַיּוֹצֵא אתוֹ "הַחוּצָה" וַיאמֶר הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל לִסְפר אתָם וַיאמֶר לוֹ כה יִהְיֶה זַרְעֶך. - וכתבו הפוסקים שספרדי המקדש אשה "בחוץ" עובר על איסור 'פריצות.' -ע"כ
======
________________________________________________________________________?האם יש אפשרות שאדם החמיץ את זיווגו

תשובה: כולנו מגולגלים, ואין לנו את הזיווג הנכון. ארבעים יום לפני יצירת הוולד "מכריזים" בת פלוני לבן פלוני [מדובר בנשמה חדשה]. נישואין שניים: מי שמגולגל, מי שבא לתקן מעשיו אין הכרזה עליו. ומדברי האריז"ל משמע שאין בימינו מי שמכריזים עליו כי אין בימינו מי שנושא את בת זוגו

כי "בת זוג אמיתית" - היא ממש ***תאומה שלו*** חושבת ומבצעת כמוהו ללא חילוקי דעות אפילו קלים, בסוד: מאזני צדק שקילין דא עם דא, חסדים שלו עם גבורות שלה ומעשיהם ומדריגתם שוה. ~רבי יצחק אייזיק חבר, ביאורי אגדות, אפיקי ים על יבמות ב,א בשם המרח"ו
_______
מזמן רבנו האריז"ל זה כ- 450 שנה [עיין בשער הגלגולים] אין בן זוג או בת זוג קבועים מהשמים, כי כולנו מגולגלים [בגלל עון], ולכן יש חלופיים. ----------- וכך לשונו: "לפי שכיון שנתגלגל על סבת איזה עון, יש מקטרגים עליו למעלה." ~שער הגלגולים, הקדמה כ

וזה כמו שני שכנים טובים, שני ידידים, שני מכרים שיש ביניהם הרמוניה, על אחת כמה וכמה יהודי הנושא אשה לשם שמים מכבדה ואוהבה יותר מגופו

:הכל תלוי במעשיו של האדם, ובפרט בדורות האחרונים שכתב רבנו האריז"ל
שכולנו מגולגלים, ויכול האדם על ידי מעשיו הטובים ותפילותיו לזכות לבת זוג הגונה. שכאשר מבקשים זיווג, אין לבקש "משורש הנשמה" כי כולנו גילגולים
וכמו שאמרו חז"ל: שאין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו, שנאמר: כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים וכו'. ~סוטה ב,א
וכתב רש"י שם: מזווגין אשה לפי מעשיו - צנועה לצדיק ופרוצה לרשע

."יש לבקש/לומר בפתיחת ההיכל או בסיום תפילת העמידה ותזמין לי ברוב ובנחת זיווג הגון"
הרב מוצפי

גלגול שני
בגמרא תירצו שרק בפעם הראשונה, ובזוהר בגילגול ראשון הוא נושא את בת זוגו מהלידה, אך בזיווג שני שהוא גלגול שני לא
וכתב הרמ"ק: שהיום כולנו מגולגלים ולא לוקחים מה שהוכרז
_______
נשמתין חדתין = נשמות חדשות
לפי הזוהר פקודי בפרשת ההיכלות רנ"ג, ע"א ישנם שבע היכלות בשמים ובשער החמישי שנקרא "היכל האהבה" נמצאים הנשמות הכי גבוהות [נשמתין עלאין] והם נשמות חדשות. ומזמן שנחרב הבית המקדש, אין הנשמות עולות [ולא יורדות] לשם [משם] (אלא המעטים) עד ביאת המשיח, שאז ישוחרר משם כל אותם הנשמות החדשות כאן לעולם

הערה: ועוד סיבה שאותם הנשמות עדיין לא שוחררו היא.. כי רק לזיווגים אמיתיים יש כח למשוך את אותם הנשמות [על ידי יחודם בליל שבת בקדושה ובטהרה] ~מקורות: שער מאמרי רשב"י לרבינו האריז"ל רנ"ג ע"א וכן אוצרות חיים לרבינו חיים ויטל זצ"ל, המהרח"ו
אדם וחוה נבראו = "אחור באחור" וכתיב: וַיְבִאֶהָ אֶל הָאָדָם = "פנים בפנים" כדי למשוך למטה נשמות חדשות. ▼ י
_______
אבל, יש לאשה נשמה שקיבלה מבן זוגה (שנפקד אצל אביה) קודם בואה לעולם

...[רוחא דשדי בגווה" [הרוח שזורק בתוכה"

והרב חיים יוסף דויד אזולי [החיד"א זצ"ל] מפרש על הפסוק בפרשת אמור פרק כ"א,ב: כִּי אִם "לִשְׁאֵרוֹ" הַקָּרב אֵלָיו... ושואל, מדוע התורה כינה את אשתו של הכהן בשם "שאריתו," ולא זוגתו, אשתו, רעיתו וכו'?! ומסביר, שבזמן שאדם נושא אשה ואומר: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל..." הוא נותן לה "חלק" מנשמתו "אצלה/מסביב לה," בבחינת הכלי/אור מקיף - ונמצא, שעכשיו היא הכי "קרובה" אליו. והסיום נעשה בתום היחוד, בבחינת - אור פנימי. ולא לחינם אמרו חז"ל [ברכות כד,א]: אדרבה, "אשתו כגופו..." והמקור לדבריו נמצא בזוהר סבא דמשפטים, דף קג - וכן בעץ חיים שער כ, פרק ט
ושער לט, דרוש ז-ח בזה הלשון: "רוחא דשדי בגווה" [הרוח שזורק בתוכה] והוא שורש להעלות כל הבירורים עד ימות המשיח
_______
ואיתא התם בזוהר שלח לך (דף קסג), שבני הזוג נפגשים למעלה אחרי 120 שנה - ויש היכלות מיוחדות בשמים וכל יום שלש פעמים נפגשים כל הבעלים עם נשותיהם, ובראש ההיכלות משה רבנו ויוסף הצדיק, וכל לילה הם מגלים להם אורות חדשים ותענוגים נפלאים שנתגלו להם מאת הבורא יתברך שמו, וכולם שמחים שמחה חדשה שלא היתה מעולם, ולומדות מפי בעליהן טעמים ופירושים חדשים שלא ידעו מעולם
_______
נעשים אחד כאן בעולם הזה ובעולם העליון
?למה ומדוע הנישואין חשובה כל כך ביהדות, ומעלת השמחה בה גדולה עד שנמשלה גם לעתיד לבוא שנאמר: (ישעיהו סב,ה) כִּמְשושּׁ חָתָן עַל כַּלָּה יָשִׂישׂ עָלַיִךְ אֱלוקיִךְ. כתב החתם סופר בסוף פירושו על מסכת גיטין: כי בנישואין הופכים החתן והכלה יחד לנשמה אחת מאוחדת, ואין שמחה כאחדות - ויש בזה סוד נפלא: שנעשים אחד כאן בעולם הזה ובעולם העליון. ~חכם בן-ציון מוצפי

ומוסיף הכ"ק אדמו"ר מהר"ש: אך ענין השבח הוא: שמה "שברא" למטה - חתן וכלה - הוא כדוגמה שיש למעלה חתן וכלה
שנאמר: (כתובות ח,א) "אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה". ~ספר המאמרים תרל"ד, עמ’ טז
_______
אבי הכלה דואג יותר מכל בהשיאו את בתו לאיש אחר, האם יהיה קשור לרגשותיה. כתובות מו,ב - על הפסוק: (דברים כב, טז) "את בתי נתתי לאיש הזה..." ובמפרשים שם: "מעשה הבת לאביה..." ובזוהר כתב כי יש בזה קשר והשפעה על פי הקבלה, שנאמר: אבא יסד ברתא [האבא שורשה של הבת]. מקורות: רעיא מהימנא פינחס רנח, א - ובתיקוני הזוהר תיקון סט דף קו, א
_______
הזמן הטוב ביותר לבקש בקשות
כתב רבי יצחק אבן גיאת: (לפני כ-1,000 שנה) מצאתי במדרש - שהקב"ה שט בי"ח אלף עולמות בלילה ובג' שעות אחרונות בבוקר הוא שט בעולם הזה." --- וזה הזמן הטוב ביותר לבקש בקשות... וכן כתב הזוהר חדש דף י״ב ע״א, כי בשעה זו משוררים כל המלאכים והכוכבים שרים למעלה, ועת רצון גדולה בשמים, ותפילת כל אדם מתקבלת באותה שעה
_______
עיין בשבט מוסר, לרבנו הגדול רבי אליהו הכהן האיתמרי מאיזמיר זצ"ל: שבגאולה כולם יתרפאו, יוושעו ויישאו אשה
_______
חצי מהזיווג זה בידי האדם
אמרו חז"ל: חות דרגא ונסיב איתתא - רד מדרגה ושא אשה. ~יבמות סג ע"א
ואמר רבא: "עד כ' שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה." ~קידושין כט,ב
כלומר: שחצי מהזיווג זה בידי האדם , וצריך להשתדל , לוותר , ולהחליט ברצינות

ועיין לרבנו בחיי בחובות הלבבות בשער הבטחון שיש לעשות השתדלות - וכן כתב רבנו השפתי כהן יורה דעה סימן קנט,ב
ורבנו משה חיים לוצאטו במסילת ישרים פרק כ״ג כתב: שמי שאינו משתדל, אין זה בוטח בהקב"ה - אלא עצל

כי אתא חזייה דלא פריס סודרא [כשבא רב המנונא רב הונא שם לב שאינו חובש סודר]. אמר ליה: "מאי טעמא לא פריסת סודרא?" [מדוע אינך חובש סודר?] אמר ליה: "דלא נסיבנא." [כי אינני נשוי] אהדרינהו לאפיה מיניה [רב הונא הפנה לו את גבו] אמר ליה: "חזי דלא חזית להו לאפי עד דנסבת!" ------- [תראה, לא תתקבל עוד אצלי עד שתתחתן]!! ~קידושין שם
_______
יותר נכון לעשות חופה וקידושין ביום ולא בלילה... כי קנין אין לעשות לכתחילה בלילה

ובירושלים, לפני כשלש מאות שנה - "מעולם לא ערכו חופה בלילה." כנזכר בשו״ת בית דוד [רבי זאב וולף לייטר (תרנ"ב-תשל"ד) מגדולי גליציה וארה"ב] אורח חיים סימן רפ״ה - ושו"ת פרי האדמה על המשנה תורה לרבי רפאל מיוחס בכר (בן) שמואל, תס"ה (1705) - תקל"א (1771) חלק ד דף כ״ב ע״ג
_______
הכלה לוקחת את הדינים "וממתקת" אותם
ע"פ הקבלה כתב הרמ"ק: שהחתן לובש לבן והכלה אדום. והמנהג היה בארצות המזרח שכך היו לובשים. ויש לדברים האלו סודות עמוקים בזוהר - שהכלה לוקחת את הדינים "וממתקת" אותם. [ומאותה סיבה האשה מגדלת שיערותיה] ולגבי צניעות [כיון שהרמב"ם אסר אדום לנשים בכללותה], רק בשעת החופה לכבוד השמחה. מנהג לבישת אדום "התבטל" בימינו ואין לנהוג שונה מאחרים, גם כתבו הפוסקים כי שבירת הכוס היא במקום אפר
_______
ביום החופה מתכפרים העוונות
.ידוע שביום החופה מתכפרים עוונות החתן והכלה
?האם גם גרוש שמחזיר את גרושתו ונישא לה בשנית כדת וכדין, זוכה שיתכפרו עוונותיהם בשנית

כיון שנשא אדם אשה, עונותיו מתפקקין, שנאמר: (משלי יח, כב) מצא אשה מצא טוב ויפק רצון
מהשם. ~יבמות סג,ב --- בגמרא מובא על החתן, ויש שעשו גזירה שוה לכלה במחזיר גרושתו גם
_______
‏ מדוע משביעים את החתן בכתובה‏?‏ מנהג שנהגו קרוב לאלף שנים כל גדולי הרבנים הספרדים בארצותיהם
כנזכר בבית יוסף אבן העזר סימן א - ובשלחן ערוך אה״ע סימן א סעיף י״א - וכן בשו״ת מהר״ם אלשיך סימן ע״ח
‏כי עיקר התקנה על כך שלא ישא אשה על אשתו [רבנו חיים פלאג׳י בספרו חיים ושלום חלק א סימן ו]. ועוד, הרב
מנחת החג כתב: רב שאין עושה שבועה לחתן אנחנו מעבירים אותו מכהונתו וכך לימד אותנו הרב בן ציון אבא שאול זצ״ל
_______
הורים מברכים את בניהם
בספר תניא רבתי קדמון כתב בסימן צ"א: "הורים מברכים את בניהם" קודם כניסתם לחופה (ולא להפך). וראיה מפרקי דרבי אליעזר פרק ט"ז שכתב: "כחזן" שהוא עומד ומברך את "הכלה" בחופתה, וכן כתב מורנו החתם סופר בפרשת חיי שרה (כד,ס) בפסוק: וַיְבָרֲכוּ אֶת רִבְקָה וַיאמְרוּ לָהּ - אֲחֹתֵנוּ "אַתְּ" הֲיִי לְאַלְפֵי רְבָבָה וְיִירַשׁ זַרְעֵךְ אֵת שַׁעַר שנְאָיו... (מוצפי) -וכנזכר בשולחן ערוך קמז
_______
אין לשאת אשה לשם ממון כנזכר בשלחן ערוך אבן העזר סימן א

אבל מצד שני למדנו, אמר רבי יוחנן: 'הרוצה שיתעשר - ידבק בזרעו של אהרן, כל שכן שתורה וכהונה מעשרתן'! [כלומר, רק תלמיד חכם שנושא בת כהן צפוי להתעשר והוא שבח לו, אבל עם הארץ - גנאי הוא לו ולזרע אהרן, והוא נענש]. ולהלכה, פוסק גם השולחן ערוך: "עם הארץ לא ישא כהנת, ואם נשא אין זיווגם עולה יפה שימות הוא או היא מהרה, או תקלה תבא ביניהם. אבל תלמיד חכם שנושא כהנת, הרי זה נאה ומשובח, תורה וכהונה במקום אחד." -------- ~אבן העזר ב, סימן ח

אבל - כתב הרב עובדיה יוסף שליט"א: [שאין לבת כהן למנוע את עצמה מלהתחתן עם ישראל כשר ופשוט, שומר מצוות וקובע עתים לתורה] - וכך לשונו: "ולכן העיקר שכל אדם שהוא בן תורה, שומר מצות וקובע עתים לתורה, סמוך לבו בטוח בה´ שלא יאונה לו כל און..." ~שו"ת יחווה דעת חלק ה סימן סא
_______
:תיקון - שמעתי אומרים בשם המקובלים

שבגלגול שעבר הם היו מעכבים ומפרידים זוגות מלהינשא.. ועתה נמצא שהם בעיכוב - וטוב יעשו אם יעזרו לזוגות ערב נישואיהן. ~חכם מוצפי שליט"א

От головы к сердцу


Что надо знать до знакомства и брака

От головы к сердцу
От автора
В браке всегда есть сюрпризы. Одни приятные, другие нет. Эта книга написана для того, чтобы в вашей жизни было больше приятных сюрпризов. Мы надеемся, что она поможет вам заключить счастливый брак, который оправдает ваши надежды и ожидания.
В 21 веке взаимоотношения между людьми очень сложные, они далеки от идеала. Многие женятся, потеряв голову от любви, но, не имея при этом никакого понятия о том, что такое любовь и брак. В итоге, большая часть браков кончается разводами. Когда я познакомилась с еврейской традицией и в 22 года начала жить в соответствии с ней, у меня было чувство, что я спаслась от моря безумия и попала на остров душевного здоровья. Со временем я осознала, что проблемы всего общества оказывают влияние и на еврейский мир.
К счастью, вы можете избежать большинства из них, если серьезно отнесетесь к сватовству и браку. Вы не попадете ни в один из лучших университетов, если не сдадите выпускные экзамены. Вы не сможете найти хорошую работу, если не потратите на это достаточно сил и времени. Сватовство и брак — где успех даст вам такое счастье, как почти ничто другое — тоже требуют подготовки. Начать готовиться следует не за три месяца до свадьбы (или после нее), а сейчас. Одиночество — — не остановка автобуса, которую следует бездумно проехать на пути к жизни вдвоем. Это время нужно использовать для внутреннего роста. Если вы сможете сделать эту работу, то получите в награду прочные и радостные отношения в браке на всю жизнь. Эта книга поможет вам в этом.
Как же вам обрести мудрость и необходимый рост для успешного брака?
Ответ простой. Если многие практические аспекты брака (например, кто занимается домашним хозяйством, а кто зарабатывает) могут меняться в течение лет, то качества характера и образ жизни, которые создают продолжительную любовь, сохраняются. Каждому поколению приходится трудно заработанным опытом самому изобретать колесо. А необходимая нам способность учиться всегда была и есть. Она не зависит от количества свиданий, которые вам удалось организовать для себя до брака.Давайте посмотрим, что нужно для хорошего брака. Прежде всего у каждого из партнеров должна быть достаточно здоровая, взрослая личность. Характерные для такой личности качества: зрелость, автономность, правильная самооценка, доверие, способность к эмоциональной интимности и знание себя (все это мы обсудим в главе 2). Эти качества формируются в течение всей жизни, а не во время свиданий. Свидания только отвлекают от них наше внимание. Вопросы: «Выгляжу ли я лучшим образом?», «Произвожу ли хорошее впечатление?», «Захочет ли она снова прийти?», «Продвигается ли это так, как я надеюсь?» — — не дают возможности сосредоточиться на формировании качеств, необходимых для успешного брака. Вы, вероятно, будете менее способны довериться своему мужу или жене, потому что разрывы, являясь неотъемлемой частью встреч, порождают недоверие. Эмоциональная зависимость, характерная для периода добрачных свиданий, не поможет вам достичь автономии. И ваша самооценка может пострадать во временных отношениях, так как они мешают нам правильно себя оценить.Я вспоминаю, как изменились многие мои школьные подруги, когда стали ходить на свидания. Что бы они собой ни представляли до этого, теперь их популярность вдруг стала зависеть от привлекательности для противоположного пола. И чем больше был их успех, тем больше они теряли себя. Если вы сильно зависите от внешней оценки (особенно такого рода) и ждете ее, вам уже трудно найти себя, добиться внутренней победы, самоуважения. Зрелые, несущие удовлетворение отношения требуют самооценки, основанной не на том, как вы выглядите снаружи, а на том, что вы собой представляете изнутри, и исходить эта самооценка должна не от других, а от вас самих.Партнеры в хорошем браке должны понимать, что такое любовь и брак. Несмотря на изменения, вызванные феминистским движением и сексуальной революцией, отношение к любви и браку, по существу, не изменились. Суть этих явлений вечна, для их понимания не нужно особой фантазии. Лучший учитель для того, чтобы правильно понять, что такое любовь и брак — еврейская традиция, а худший — добрачные отношения. Свидания редко связаны с истинной любовью, чаще они учат нас тому, что не относится к понятию «любовь».
Понимание брака также может вырасти только внутри семейных отношений. Успешный брак требует понимания различных потребностей мужчин и женщин. Люди часто думают, что уж это понимание они точно получат, когда будут ходить на свидания. Но ветераны таких встреч, которые потом вступили в брак, могут рассказать вам, насколько неправильными были их предпосылки.Джоэл и Лиз стали религиозными после двадцати пяти, а поженились через несколько лет после приобщения к еврейской традиции. Мы встретились с Лиз через два месяца после свадьбы.
— Я полагала, что Джоэл знает что-то о женщинах, так как у него было несколько длительных добрачных связей, — сказала она мне честно, — но муж ничего не знает. Несколько раз в день мне приходится объяснять: «Дорогой, я же женщина, а женщины чувствуют…» или так: «Это может годиться для тебя, потому что ты мужчина, но мне нужно…» Он просто понятия об этом не имеет.
— Но ты, конечно, прекрасно понимаешь своего мужа, — спросила я с улыбкой.Она улыбнулась смущенно:
— Сказать по правде, несмотря на все мои прежние отношения, и для меня мужчины — потемки.Если бы встречи до брака просвещали относительно нужд противоположного пола, миллионы взрослых пар не покупали бы бестселлер Джона Кэри «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Похоже, не свидания, а книги — — лучший способ получить представление об особенностях семейной жизни. Чтобы обрести его, вы должны научиться любить того, кто фундаментально от вас отличается, научиться оценивать мир глазами другого человека. Так что, даже вкладывая в свидания много времени и сил, вы не приобретете с их помощью опыта, необходимого для семейной жизни. Рози Айнхорн, популярный консультант невест и соавтор книги «Цель разговора», сказала об этом проще: «Весь этот опыт ничего не стоит».
Оставаться нетронутым
Даже если бы этот опыт только отнимал наше время, это уже печально. Но его приобретение забирает много эмоций.Отношения — — не игра. Они означают общность, открытость, доверие и уязвимость, поэтому разрыв причиняет боль.
— Я чувствую, что с моей подругой утратил и часть себя, — сказал мне молодой человек. — Ты отдаешь себя, а потом не можешь взять обратно. Теперь я боюсь, что это случится опять.
Даже один такой разрыв может оставить рану на всю жизнь и привести к тому, что человек не захочет вкладывать душу в другие отношения.
Когда светский мир взвешивает ценность эмоциональной нетронутости по сравнению с опытом, последний кажется безусловным победителем. Опыт открывает горизонты, умудряет, дает билет во взрослую жизнь. Еврейская традиция смотрит на это иначе. Житейская искушенность и умудренность могут быть полезными или болезненными и приносящими вред, но сами по себе не представляют ценности, а тем более не являются синонимами мудрости. Но эмоциональное здоровье: цельное сердце, способность доверять, уверенность, что все будет хорошо, чувство, что жизнь хороша — — это драгоценные качества. Сначала они зависят от того, как вас воспитывали, но дальнейшие отношения могут укрепить или сломать их. Даже если опыт имеет большую ценность, можно много сказать в пользу невинности. Она не означает наивности, так как кроме пути проб и ошибок есть другие способы для того, чтобы научиться разбираться в жизни.
Даже если вы считаете, что на вас разрыв не произведет особого впечатления, вы не можете предвидеть реакции вашего бывшего партнера. Встречи ради опыта не предполагают большой чувствительности к другой стороне. Они могут быть быть построены на использовании другого человека.
Может быть, вас поражает грубость этого выражения. Но именно об «использовании» других людей говорила мне Сандра, кругосветная путешественница, у которой было множество кратковременных отношений в пути.
— Я с тобой полностью не согласна по поводу твоих взглядов на опыт, — заявила она. — Если бы не все мои опыты, я бы не была тем, что я есть сегодня. Я не знала бы себя как сейчас, я не понимала бы мужчин, как я понимаю, у меня не было бы такой уверенности в себе …
— Я, я, я, — перебила я. — А что с этими парнями? Может быть, кто-то из них чувствовал к тебе что-то большее, чем ты имела в виду? Может быть, он хотя бы почувствовал себя использованным, когда ты сказала ему: Очень приятно было познакомиться, я благодаря тебе многому научилась?
Сандра опешила:
— Это нечестно. Каждый мужчина, которого я встречала, соглашался на эти краткие отношения, зная, что и он от этого что-то получит. Это было не только для меня, но и для него.
— Ну. Так ты, на самом деле, хотела сказать: «Если бы мы не имели всех этих опытов, которые у нас были, мы не были бы тем, что мы есть сегодня». Иными словами, не ты использовала другого человека для своего роста, а вы оба использовали друг друга. Так лучше?
Теперь Сандра ответила резко:
— А что тут плохого? Мы же взрослые люди, действовали по согласию.
К сожалению для ищущих опыта, в иудаизме нет понятия «соглашающихся взрослых». Если два взрослых человека согласились делать то, что других не касается, это еще не значит, что все в порядке. Они, может быть, травмируют себя или друг друга. Хуже того, один может пользоваться другим, который меньше знает и понимает, и в глубине души стремится к серьезным отношениям. «По взаимному согласию» — часто удобный термин для прикрытия эгоизма. Для светских отношений с этим нет проблем. Два человека, которые встречаются ради опыта и удовольствия, ищут возможности брать. Но еврейский закон заботится об эмоциональном и духовном благополучии людей. Он учит тому, что любовь — это способность отдавать.
Конечно, Сандра — крайний пример. Даже если вы склонны к «испытаниям», выможете искать чего-то другого, кроме двухнедельного флирта в чужой стране. Но все же есть проблема. Признаем мы это или нет, всякие отношения питают нашу подсознательную надежду на близость и взаимность. Если они не ориентированы на постоянный союз со всеми взятыми на себя обязательствами, они кончаются — и мы это знаем.
Подруга недавно подвела итог своему опыту добрачных встреч:
— Я всегда была хорошей герлфрэнд — приятной, милой, заботливой — никогда никому не хотела причинить боль. Но каждый раз, когда я сознавала, что эти отношения никуда не могут привести, я рвала с очередным другом, и его это ужасно ранило. Его доверие было подорвано, и я знала, что другой он уже не сможет давать то, что давал мне долгое время. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что система добрачных отношений в корне порочна.Дженни тоже изучила этот тяжелый путь. В свои двадцать четыре года она никогда не искала серьезных отношений. Но в Израиле Дженни встретила двадцатидвухлетнего Ури. И вдруг она почувствовала, что относится к нему с серьезностью.
— Каждое мгновение с ним как на небе, — сказала она мне, сияя.
А через три месяца она рыдала. После незначительного спора Ури совершенно порвал с ней. При внимательном рассмотрении причина оказалась ясной. В ходе развития отношений Дженни осознала, что хочет иметь мужа и детей. А Ури недавно отслужил в армии, поступил в университет и совсем не собирался обзаводиться семьей. Чувствуя, что Дженни хочет большего, чем он готов ей дать, он воспользовался этим спором, как поводом к разрыву, и Дженни осталась с разбитым сердцем.
Немногие отношения ведут к браку, если у обеих сторон не было такого изначального намерения. Неважно, насколько они хороши и добры, один или оба окажутся травмированными. Даже если эти встречи прямо не предполагают «использования» другой стороны, они построены на отсутствии сочувствия.
И тем не менее люди играют с чем-то самым глубоким в себе. Так что подумайте дважды, прежде чем вступать во временные отношения, ведущие в никуда, и вовлекать в них кого-то другого. Постулат: «Все это делают» еще не доказывает, что это правильно. «Встречаться», когда вы еще на стадии «экспериментов», значит не уважать ни своих, ни чужих чувств.
Примечание: Все приведенные здесь истории подлинны или основаны на реальных событиях, произошедших с конкретными людьми, имена которых изменены. http://toldot.ru/jfamily/znakomstva/znakomstva_9535.html


Wednesday, February 1, 2012

Введение в тему “Законы брака”. Понятия “шидухин”, “кидушин”http://www.machanaim.org/yearroun/dach_brak/lek6.htm

  МАХАНАИМ - еврейский культурно-религиозный центр

К оглавлению лекций


Курс "Законы семьи"


Введение в тему “Законы брака”. Понятия “шидухин”, “кидушин”

Тема “Законы брака” состоит из двух основных частей. Короткое предисловие такое. Согласно Галахе, брак состоит из двух основных стадий, шагов. Первый называеется “кидушин”, вторая - “нисуин”. Эти два шага необходимы для того, чтобы брак был заключен, согласно Галахе. Кроме этого, требуется, чтобы первому шагу предшествовал нулевой шаг, который называется “шидухин”. Это очень хитрое слово, которое может ввести в заблуждение, и это мы должны хорошо понять. Сначала смысл слова. “Шидухин” - это заявление двух сторон, жениха и невесты, о том, что они намерены вступить в брак. По-простому, в бытовом отношении это значит “сватовство”. Прежде чем начинается процедура заключения брака, требуется, чтобы люди предварительно, за год, месяц или пять минут, сообщили, что они намерены вступить в брак. И мудрецы очень недовольны случаями, которые нам кажутся гипотетическими, когда люди вступают в брак, минуя эту стадию. Они должны выразить свое намерение. Обычно принято, что они говорят об этом друг другу, родственникам, друзьям и т.д. Но здесь дело вот какое. После каждого шага мы должны выяснить, как изменился личный статус каждой из сторон. На этот вопрос очень легко ответить после “шидухин”. Он не изменился никак. К чему обязывает заявление каждой стороны о намерении вступить в брак? С точки зрения человеческой порядочности - обязанность вступить в брак. С точки зрения закона - ни к чему не обязывает. Кто-то из них передумал. Некрасиво, но никаких галахических последствий это не имеет. Т.е. “шидухин” - это заявление о намерении, и статус людей никак не изменился, никаких формальных обязательств ни у кого из них не появилось.
Теперь начинается серьезная история: что такое “кидушин” и что такое “нисуин”? “Кидушин”- это термин, который появился только у мудрецов в Мишне и в Гемаре. В Торе это называется термином “ирусин”, эта форма сама не языка Торы, а языка мудрецов, окончание “ин” - арамейское. Но обрученная девушка называется в Торе “наара мэорэсэт”. Т.е. сам корень “лаарос” (обручать) - это корень из языка Торы. И поэтому Рамбам нам объяснит: то, что на языке Торы называется “ирусин”, на языке мудрецов называется “кидушин”.
(Теперь - повышенное внимание, с этим многие путаются.) Это совсем другой смысл слова “ирусин”, чем в сегодняшнем словоупотреблении. Когда молодые люди говорят: “Поздравьте нас, итъарасну”, то имеется в виду, что они заявили о своих намерениях по специальной процедуре. Но “ирусин” в этом сегодняшнем бытовом словоупотреблении не обозначает первой стадии брака, а обозначает предшествующее заявление. Т.е. в сегодняшнем языке улиц “ирусин” обозначает помолвку, которая никак не изменила статуса людей, (если они заодно не оформили документов, которые накладывают какие-то имущественные обязательства на стороны, - это нас сейчас не волнует. )Но в смысле продвижения в заключении брака - пока ноль. Т.е. слово “ирусин” - двузначное. На языке Торы оно обозначает серьезный первый этап, первый шаг в заключении брака, а на языке сегодняшней улицы и быта это обозначает помолвку, которая еще не начинает заключения брака.

Понятие “взять женщину”. Некоторые обычаи, связанные с заключением брака, существовавшие в прошлом

У нас (на -15й и -16й стр.) приведены стихи из книги “Дварим”, из которых следуют практически все законы брака и развода. Уже с самого начала Тора очень своеобразно говорит нам об этих законах. Когда возьмет мужчина женщину и войдет к ней, и, если она не понравится ему (потому что он обнаружит в ней нечто постыдное), он напишет ей разрезающуюкнигу, даст ей в руку, и отправит из своего дома. Все это будет нас интересовать позднее, когда мы будем заниматься законами развода. Сейчас нас интересует одно. Говорится: “Когда возьмет человек женщину, а после этого - войдет к ней, т. е вступит с ней в супружеские отношения”. Поэтому “возьмет” обозначает нечто другое. Т.е. до того, как человек может вступать с женщиной в супружеские отношения, он обязан сначала ее взять. Что значит “взять”? В наш энергичный век “взять” - это если не обязательно в жесткие руки, то, по крайней мере, применить какую-то власть и силу. В Торе обычно, когда про человека говорят “взять”, то имеется в виду словами убедить его в чем-то. “Взял Бог человека и поместил его в Ган- Эден”. Мидраш нам объясняет, что Он его убедил, что там ему будет хорошо. (Чем это кончилось, мы примерно знаем.)
Мы должны прежде всего выяснить, в чем заключается галахический смысл этого выражения Торы “возьмет”. Начнем с того, как Рамбам объясняет нам, что происходит (стр.17). ДоДарования Торы мужчина встречал женщину на рынке, на улице, на площади. Если хотел он и хотела она, он вводил ее в свой дом и вступал с ней в супружеские отношения наедине, и она становилась ему женой. С Дарованием Торы Израиль получил такую заповедь. Если захочет человек взять женщину в жены, то он сначала должен приобрести ее при свидетелях, а после этого она будет ему женой. Как сказано, (ссылка на наш стих): “Если возьмет мужчина женщину и войдет к ней”. Сначала возьмет, а потом войдет к ней.
Насчет выкупа, конечно, сказано по делу. Раньше было принято давать выкуп отцу невесты, когда ее брали. Это имеет социологическое объяснение. Поскольку хозяйство требовало большой мужской силы, то, как правило, сыновья оставались в отцовском доме и приводили жен к себе, а дочери уходили в дом мужа. И поэтому, поскольку, отдавая дочь в невесты, семья лишалась какой-то силы, то она должна была получать какую-то компенсацию. Но это не имеет никакого отношения к тому, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим о процедуре, не имеющей никакого отношения к выкупу. Мы говорим, что по закону Торы это слово “ках” объясняется мудрецами так, что человек должен приобрести ее. Конечно, речь идет не о приобретении как вещи, а о приобретении каких-то прав и, в основном, обязанностей. Т.е. мужчина, как мы видим, должен посвятить себе женщину при свидетелях, и только после этого он может на ней жениться. Это закон Торы.

Законы Галахи, связанные с посвящением женщины мужчине. Три способа посвящения

Что нам говорит мишна о самой этой процедуре? Женщина приобретается тремя путями, и приобретает себя двумя путями. “Приобретается” - значит “она становится связанной”, а “приобретает себя” означает “она становится свободной”. Какими тремя путями она приобретается? Приобретается “бэ-кесеф”, т.е. серебром, деньгами; “би-штар”, т.е. распиской; и “бэ-биа”, т.е. супружескими отношениями. Тут идет техническое обсуждение, что значит серебром, деньгами. Школа Шамая говорят - нужно по крайней мере динар вручить ей (динар - это большая серебряная монета), или какое-то имущество, которое стоит динар. А школа Гилеля говорят - прута (прута - это самая мелкая серебряная монетка), или то, что стоит пруту. Мишна спрашивает, что такое прута, и отвечает: прута - это одна восьмая часть итальянского исара. Пометим себе, что прута - это примерно одна сороковая часть грамма серебра, не больше пяти агорот. Это три пути, которыми она приобретается. Как она приобретает себя? Она приобретает себя посредством гета, если она получила разводное письмо от мужа, или в результате смерти мужа. Это путь естественный.Теперь о законах, касающихся “евама” (это жена брата, и есть закон, что если человек умер бездетным, то его брат по отцу обязан взять в жены его вдову, поэтому явам и eвама - это родственные отношения, хотя они не всегда так называются, нам более привычны слова “невестка”, “деверь”). Eвама не может выйти замуж за постороннего мужчину, пока явам, брат покойного мужа, не сделал одно из двух: либо он взял ее в жены, тогда она стала его женой, либо он проделал процедуру отказа от этого, которая называется “халица”. Так вот, eвама приобретается,( ее потенциальная предназначенность этому яваму становится актуальной связью) посредством вступления в супружеские отношения,( никаких денег и расписок по закону Торы не требуется.) Она приобретает себя посредством халицы или через смерть явама.Итак, любой из путей, которыми приобретается женщина, является реализацией “кидушин”.
Теперь мы посмотрим, как это выражено в виде четкой Галахи у Рамбама (стр.19).
Третья глава законов брака или законов семьи. 1. Каким образом женщина становится “миткадешет”, посвященной? Если первый путь нашей мишны - он посвящает ее с помощью денег, то это должно быть не менее, чем прута серебром или то, что стоит пруту. Если он такой джигит, который говорит: “Вот тебе сто долларов”, то это ничто, потому что бумажка не стоит пруты. Но если он дает ей немножко серебра или стакан семечек, то все в порядке. При этом он говорит ей: “Ты посвящена мне”, или “ты обручена мне”, или “ты мне в жены посредством этого”. Он ей передает вещь, которая имеет стоимость, или серебро на сумму, по крайней мере, такую, и говорит: “Посредством этой вещи ты мне посвящена, обручена, станвоишься мне женой”, и дает ей вещь при свидетелях. Говорить эти слова должен мужчина, и смысл этих слов должен быть такой, что он приобретает ее в жены, и он должен передавать ей деньги или вещь, которая стоит деньги. Он должен играть активную роль, он дает, говорит, и смысл слов должен быть такой, что он приобретает ее в жены. 2. Если дала она и сказала ему: “Вот, я посвящена тебе, я обручена тебе, вот я тебе в жены”, или любым другим способом выразила то, что она стала принадлежать ему, - не посвящена, “эйна мэкудешет”. И точно так же, если дала она ему, а он сказал, - “эйна мэкудешет”. А если он дал ей вещь, а она сказала, - “мэкудешет бэ-сафэк”. Поскольку есть сомнение, то, в сторону строгости, мы считаем, что она всем запрещена. Итак, требуется, чтобы он дал вещь, чтобы он сказал, а если не так, то либо нет, либо сомнение. (Ответ на вопрос из зала.) Сомнение вот в каком случае. Если он дал, а она сказала. Он дал вещь, а она сказала: “Посредством этой передачи, этого подарка я посвящена тебе”. С точки зрения закона это значит, что мы всякую ситуацию будем судить в сторону устрожения. Может ли она выйти замуж за другого мужчину? Нет, потому что, может быть, она уже обручена с первым. Может ли она начинать следующую фазу вступления в брак с первым? Нет, потому что есть сомнения, надо делать несомненные “кидушин”. Сомнение обозначает, что всюду есть возможное препятствие. Но, есл хотите, можно сказать так. Есть правило: “сфэк де-орайта ле-хумра, сфэк де-рабанан Аекула”. Т.е. в вопросах законовТоры всякая сомнительная ситуация решается в сторону устрожения. На вопрос, разрешено ли после этого выйти замуж за другого мужчину, мы говорим: “Безусловно, нет, потому что она уже обручена первому”. На вопрос: “может ли он делать вторую стадию?” - надо сказать “да”, потому что вторая стадия уже требуется по закону мудрецов. И поэтому, может быть, там есть место, чтобы решить в сторону облегчения. 3. Второй способ - “штар”, т. е. вексель, расписка. Это некоторая официальная бумага, которая содержит обязательства. Тогда он пишет на бумаге, или на глине, или на листе растения, или на любой вещи, на какой захочет, такой текст: “Ты посвящена мне”, “ты обручена мне” и т.п., и дает ей при свидетелях. 4. Требуется, чтобы он написал этот текст на имя этой женщины, а не то что у него хранятся записки “на предъявителя”. Он должен написать на имя женщины, которую он посвящает, так же, как гет, разводное письмо, годится только от его имени на ее имя. И он должен писать исключительно с ее ведома. Если он написал на ее имя, но она не знала (он решил сделать ей сюрприз - посмотри, что здесь написано), несмотря на то, что он дал с ее ведома, при свидетелях, она не посвящена ему, потому что она с самого начала, когда он приступает к написанию этих слов, должна знать, что происходит. Потому что иначе могут быть всякие недоразумения. Например, он говорит ей: “Я тебе предлагаю сейчас, при свидетелях, зачитать текст”. Выходит дело, она уже его жена и сама не знала об этом. Так дело не пойдет. Она должна заранее знать, что он пишет ей. 5. Третий способ - “би-биа”. Он говорит ей: “Ты посвящена мне”, или “ты обручена мне”, или “ты мне в жены посредством этой связи, в которую я намерен с тобой вступить”. И говорит это, и уединяется с ней при двух свидетелях. Фраза “уединяется при свидетелях” должна быть понята правильно. Это не то, что была песенка: “Я одна, совсем одна с моим здоровым коллективом”. Имеется в виду, что он при свидетелях заявляет о своем намерении, закрывает перед их носом дверь и уединяется с ней. Мы исходим из того, что он довел свое намерение до победы, и тем самым - третий способ работает не хуже других, но мы увидим, что мудрецы его запретили.

Некоторые обязанности мужчины и женщины при процедуре “кидушин”

6. Слова, которые произносит мужчина, когда делает “кидушин”, посвящение, должны иметь такой смысл, что он приобретает женщину, а не то, что он приобретается женщиной. Как это выглядит? Если он написал ей в “штаре”, в расписке, которую передает ей: “Вот я, твой муж, твой обрученный, твой супруг и т.п.”, нет здесь никакого “кидушин”. Если он сказал или написал: “Вот ты, моя супруга, моя обрученная”, или “вот ты принадлежишь мне, ты мое приобретение, моя суженая, ты в моем распоряжении и т.п.” - она “мэкудешет”.
Любой из этих трех путей полностью осуществляет первый этап вступления в брак. Это пока формально-законнический ответ. Потом мы увидим, что мудрецы третий путь исключили, а второй путь на самом деле не практикуется, и на самом деле остается только первый путь.
7. Мужчине следует, проделывая эту процедуру “кидушин”, когда он посвящает себе женщину, пользоваться тем языком, который она понимает. И нужно, чтобы смысл слов, которые он обращает к ней на этом языке, состоял в том, что он ее приобретает, как мы объяснили выше. Если он разговаривал с женщиной по поводу женитьбы, и она согласилась, и он встал и тут же произвел действие “кидушин”, ничего не объяснял, не сказал ей ни слова, а просто дал ей в руку эту вещь или вступил с ней в связь, уединился при свидетелях, - поскольку они занимались этим вопросом, то действия достаточно и не требуется объяснений. И точно так же,- РаМБам попутно замечает, - относительно свидетелей “кидушин” или развода не требуются, чтобы этот жених или разводящий муж сказал: “Вот вы, мои свидетели”. Но, поскольку он при них произвел эту процедуру развода или “кидушина”, то она, соответственно, посвящена или разведена. Об особой роли свидетелей “кидушина” мы поговорим позже.
[Уже давно, в течение многих столетий принято в качестве такой вещи дарить гладкое золотое кольцо без камня. Без камня - чтобы не было проблем. Потому что потом невеста скажет: “Я думала, что этот камень действительно драгоценный, а он полудрагоценный”. “Кидушин” попадает под сомнение. Чтобы не было сомнений, надо дарить гладкое кольцо. Если он вместо кольца подарит ей перчатки, яхту - тоже сойдет.]

Осуждение мудрецами некоторых способов “кидушин”, как способных привести народ Израиля к распущенности

Галаха “каф алеф” (стр.21). Это не прямое продолжение, потому что, если бы я вам привел всего Рамбама, у нас было бы слишком много дел. Несмотря на то, что это довольно сложно, что есть три пути “кидушин”, каждый из которых достаточен, тем не менее, установился обычай всего Израиля производить “кидушин” с помощью денег, серебра или того, что стоит денег, и точно так же - если он захочет сделать “кидушин” посредством расписки, это вполне допустимо, просто так не принято делать. Заметьте себе, что бумага, на которой он пишет, не обязана стоить пруту, она может ничего не стоить. Лишь бы он на какой-то вещи написал. Так не принято, но это стопроцентный способ “кидушин”. А вот третий способ не так.Но если он делает ”кидушин” с помощью вступления в связь (изначально так не делают, но если он так сделал), то его наказывают “макат-мардут”, т.е. мудрецы приговаривают его к наказанию палками, для того чтобы в Израиле не возникало распущенности в этом деле, несмотря на то, что его “кидушин” совершенно стопроцентно вступили в силу. Его наказывают, и он возвращается к своей законной невесте делать вторую стадию “нисуин”, если остался жив. В какой момент мудрецы вынесли это постановление - я не знаю. По закону Торы, это совершенно нормально. Происходило или не происходило - я не знаю. Рамбам нам сообщает, что до Дарования Торы вообще не нужно было никаких формальностей. Ты мне нравишься, я тебе нравлюсь - он ее вводит в свой дом, и они стали мужем и женой. Если другой мужчина вступит с ней в связь, то наказание - смерть. Это имело колоссальную силу закона. Если люди решили жить вместе - они стали мужем и женой без всяких формальных процедур и свидетелей. А у нас теперь есть формальности, когда мужчина должен сначала приобрести женщину в два этапа (сначала - “кидушин”, потом - “нисуин”) , и только после этого они могут жить, как муж и жена. Вопрос - возникает ли распущенность из-за того, что люди сразу стали жить, как муж и жена? 22. Точно так же - тот, кто делает “кидушин” без “шидухин”. Это значит - человек увидел женщину, подошел к ней и сказал: “Вот, ты посвящена мне”, и она согласилась. Но мудрецы очень недовольны таким поворотом дела, если мужчина просто так встречает женщину и делает ей “кидушин”. За это его наказывают палками, несмотря на то, что “кидушин” в полной силе: если он дал ей вещь, сказал ей и она согласилась, “кидушин” на месте. Но, тем не менее, требуется это сделать как-то более по-человечески, для того чтобы не вошло в привычку, не тянуло к разврату, и не было похоже на женщину, которая любому подставляет палец : “Пожалуйста, надевай мне кольцо, и я уже тебе обручена!” Это неприятно выглядит, это близко к запрету Торы: “Чтобы не было у тебя кдеша”. Что такое “кдеша”? Это женщина, которая заранее себя отделяет для связи с любым мужчиной. И он не говорит, что это так. Он говорит, что это так выглядит. Если мужчина без предварительного обсуждения, вместо того, чтобы люди сказали: “Да, мы хотим вступить в брак”, - говорит: “Ты мне посвящена”, а она отвечает: “Да, конечно”, - это выглядит нехорошо.

Благословение “кидушин”

23. Человек может сделать “кидушин” не только лично, но и через посыльного. Надо только быть уверенным в человеке, что он скажет: “Ты посвящена посредством этой вещи тому парню”, а не скажет - “мне”. Если он скажет “мне”, то она уже его жена. Независимо от того, делает человек “кидушин” сам или через посредника, необходимо до действия “кидушин” произнести благословение. Если он посвятил, а она не согласна, освящения не было. Потому что женщина не должна говорить: “Я согласна” или “не согласна”. Она в знак согласия протягивает палец, на который он надевает кольцо. Если женщина говорит: ”Проваливай стороной”, то мы имеем перед собой неудачную шутку, а не “кидушин”. Тут надо сказать, что, по-видимому, не все считают, как Рамбам, который говорит, что жених исполняет заповедь - взять себе жену, и перед исполнением заповеди он произносит благословение. По-видимому, существует другая точка зрения, что благословение вовсе не произносится женихом, а в качестве представителя народа Израиля произносит эту браху кто-нибудь другой, не жених. Обычно эту браху говорит рав, который проводит “кидушин”. Эта браха очень своеобразная, интересная. Он должен произнести это благословение, а если он проделал всю эту процедуру “кидушин” и не произнес благословения, то после “кидушин” ее уже произносить нельзя, потому что тогда это будет “браха ле-ватала”, напрасное благословение, а это вещь тяжелая. С благословением дело обстоит не так, что “скажу - хуже не будет”. Будет намного хуже. Потому что или я благословение обязан произносить, или я не имею права его произносить. Ведь если я произношу понапрасну благословение с именем Всевышнего, то я нарушаю заповедь Торы, третью из десяти заповедей: “Не произноси Моего Имени понапрасну”. Поэтому, если “кидушин” уже проделаны, а браху он при этом не сказал, то после этого произносить ее уже поздно, нельзя: что сделано, то сделано 24. Рамбам обсуждает, каким образом он благословляет: “Благословен Ты, Всевышний... (обычное начало), Который освятил нас Своими заповедями и отделил нас от арайот (мы со временем будем заниматься этим понятием более подробно, вкратце скажу, что это те женщины, которые строжайшим образом запрещены для связи и для брака законом Торы, это, в основном, близкородственные отношения) и запретил нам помолвленных...” Тут вопрос - помолвленных кому, нам или другим? Если женщина помолвлена с данным мужчиной, то она законом Торы страшным образом запрещена, она стала “эрва” для всех остальных мужчин, Замужняя женщина - это один из случаев строжайшего запрета, а ему она запрещена установлением мудрецов. Обрученная женщина запрещена всем мужчинам, только всем прочим мужчинам - законом Торы, а своему жениху - установлением мудрецов до тех пор, пока они не пройдут вторую стадию заключения брака. Продолжение брахи: “Отделил нас от арайот, и запретил нам обрученных, и разрешил нам вышедших замуж за нас посредством хупы и “кидушин”, Благословен Ты, Всевышний, Освящающий Исраэль”. В наше время еще добавляют - посредством хупы и “кидушина”.Вот это то, что называется “биркат-ирусин”, благословление на обручение. В народе принято это благословение устраивать на бокале вина, или, если нет вина, то какого-нибудь другого крепкого напитка. И если есть вино, то сначала произносят браху на вино или на водку. Я, честно говоря, у хасидов даже не встречал, чтобы хупу делали на водке. Лучше всего делать на вине. Сначала произносят браху на вино, а потом браху на сами “кидушин”.
(Ответ на вопрос из зала.) Невеста протягивает указательный палец правой руки, и жених надевает на него кольцо. Через секунду после этого она может положить его в карман, в сумочку, надеть на безымянный палец. Это ее вещь, она с ней обходится, как хочет. Речь идет о том, как принято проводить эту процедуру в течение одной минуты.Роль свидетелей при “кидушин”. Краткие итоги.

Подведем итог, из каких обязательных элементов состоит процедура “кидушин”. Имеются три элемента из Торы и три элемента, установленных мудрецами. “Де-орайта” у нас есть: 1) “маасэ-кидушин”, т.е. само действие; 2) ”амира” - он должен при этом сказать определенные слова; 3) ”эдим”. Имеются три элемента по установлению мудрецов: 4) “биркат-ирусин” - благословение; 5) миньян; 6) рав-мэсадэр. Последние три - это “де-рабанан”. (Ответ на вопрос из зала.)“Маасэ” - это некое одно простое действие, когда жених передает невесте эту вещь. Передача кольца женихом невесте - это и есть “маасэ-кидушин” которое общепринято. Если он вручает ей бумагу, на которой все написано, то это тоже называется “маасэ”. И если он идет против запрета мудрецов и объявляет свидетелям, что сейчас он уединяется с ней для того, чтобы таким способом произвести “кидушин”, то вступление в связь в этом третьем, запрещенном способе - тоже “маасэ”. Миньян - это значит, что должны присутствовать десять взрослых (старше 13 лет) мужчин-еввреев.Это требование де-рабанан, А законом Торы требуется, чтобы присутствовало, по крайней мере, трое - жених и два свидетеля. Меньше этого невозможно. В принципе,вместо жениха (и/или невесты) процедуру кидушин может проводить его (или ее) представитель. Представителем может быть только мужчина, женщина - нет. И даже представителем женщины тоже может быть только мужчина.
Итак, он передает вещь, говорит слова: “Посредством этого кольца ты посвящена мне, согласно закону Израиля”. Так обычно произноситя “амира”. “Ат мэкудэшет ли...” Что значит - “кедат Моше вэ-Исраэль”? “Кедат Моше” имеется в виду “согласно законам Торы”, “вэ-Исраэль” - “согласно установлениям мудрецов”. Позже, когда мы будем обсуждать вопросы развода, там будут экзотические случаи, которые показывают, что мудрецы имеют даже силу в определенных случаях задним числом объявлять нормально проделанные “кидушин” несостоявшимися. Т.е “кедат Моше вэ-Исраэль” - это важное добавление, которое мы досих пор не встречали, это второй пункт “амира”. Он говорит: “Посредством этого кольца (или другой вещи) ты посвящена мне, согласно закону Моше и Израиля”. Закон Моше - это закон Торы, а закон Израиля - это установления мудрецов.
Третий пункт - “эдим” - необычайно важный. Он не важнее первых двух, потому что каждый из них является абсолютно необходимым по закону Торы. Но важно здесь то, чего мы до сих пор еще не сказали. Свидетельство требуется во многих областях Галахи. Если Реувен утверждает, что Шимон взял у него взаймы такую-то сумму и не возвращает, тот приводит свидетеля и они говорят: “Да, он при нас взял”, и постановляют, чтобы он вернул. Шимон говорит, что он вернул, и приводит свидетелей, которые подтверждают, что он вернул. Это нормальные случаи свидетельства, которые в принципе нам совершенно ясны.
В случае “кидушин” свидетели играют абсолютно другую роль. Т.е. свидетели не подтверждают просто, что да, такой факт имел место и они могут это засвидетельствовать. Свидетели являются необходимым элементом для того, чтобы произошло само действие. Т.е. “кидушин”, которые прошли без свидетелей, не являются “кидушин”. Может быть, там оказалось, что под столом сидел кто-то и подглядывал. Но если свидетели не были участниками процедуры, то “кидушин” не состоялись. Свидетелем должен быть взрослый мужчина (т.е. не моложе, чем тринадцать лет и один день), еврей. Они не имеют права быть родственниками между собой или состоять в родстве с женихом или невестой. (Имеется в виду прямое родство.Но дядя, например, может быть свидетелем.) Кроме того, они, естественно, должны быть годными в свидетели. Если человек известен как злодей, то он не годится в свидетели. Мало того, если он профессиональный игрок в кости, карты, рулетку (это не просто его хобби), то, поскольку эта профессия накладывает свой отпечаток, мудрецы запретили такому человеку быть свидетелем. Если я не знаю его, то я могу предположить, что он нормальный человек, но лучше приглашать в свидетели человека, о котором ты знаешь, что он порядочный.
Что касается последних трех пунктов, установлений мудрецов, то тут все ясно. Насчет последнего пункта - на том, что требуется участие рава, который все устраивает, очень настаивали мудрецы в последние столетия. По закону Государства Израиля, это просто строго обязательно. Того, кто устраивает “кидушин” без участия такого рава, который имеет специальное удостоверение Главного Раввината, преследуют в уголовном порядке.